A Te formád

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelő neve: DAL-NOR Belsőépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: DAL-NOR Kft.) 2. Az adatkezelő címe: 1195 Budapest, Batthyány u. 2. 3. Az adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36-20-383-2716, e-mail: info@novoq.hu, www.novoq.hu 4. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: ABI 3862/2012/N – Bejegyzés alatt. 5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a jogosultak (a továbbiakban: jogosult vagy jogosultak) önkéntes hozzájárulása alapján történik. 6. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a jogosult önkéntes hozzájárulása. A jogosult a megrendelés kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DAL-NOR Kft. az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja. A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen hozzájárult, továbbá személyes adatainak kezeléséhez beleegyezését adja. 7. A kezelt adatok köre: Azonosító adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, hírlevél küldéshez való hozzájárulás. 8. Adatfeldolgozók köre: A DAL-NOR Kft. egyes esetekben adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, amelyek jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatályba lépésének időpontjában az alábbi társaság: SYRCOM.hu Informatika Kft. (székhely: 1162 Budapest, Monoki u. 22.) 9. Az adatkezelés célja: A jogosultak részére a szolgáltatás, hírlevél, kiküldésének lehetősége, biztosítása. Kapcsolattartás, a jogosultak megszólítása, a DAL-NOR Kft. és a jogosultak közötti kommunikáció. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek nem adhat át. A fenti korlátozó rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. 10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan időtartam, amíg leiratkozását nem kéri. A leiratkozás a DAL-NOR Kft.-nek e-mail címére küldött, a leiratkozás vagy törlési szándékát jelző levélben történik. 11. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.   12. Az adatkezelési szabályzat módosítása: A DAL-NOR Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot a jogosultak egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Amennyiben a jogosult nem fogadja el a módosításokat, bármikor jogában áll az adatbázisból leiratkozni. Amíg a jogosult az adatbázisból való törlését nem kéri, addig a változásokat részéről elfogadottnak kell tekinteni. 13. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Tájékoztatáshoz való jog Személyes adatai kezeléséről a jogosultak tájékoztatást kérhetnek. A DAL-NOR Kft. kérésre tájékoztatást ad a jogosultnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@novoq.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. Helyesbítési jog A jogosult jogában áll, hogy tévesen szereplő adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. Az adatkezelő nem felelős azért a kárért, amely abból ered, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. Törlési jog A jogosult kérheti adataik törlését a 10. pont alatt meghatározottak szerint. A jogosultnak joga van az adatkezelőtől az adatok törlését kérni, ha feldolgozásuk jogellenesen történt. 14. Jogérvényesítési lehetőségek: A jogosult panaszával, kifogásával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A jogosult jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv. valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is adatved@obh.hu. Budapest, 2012. január 24. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a mai napon lép hatályba.   Nagy Arnold Ügyvezető Igazgató
verde 7s low citrus 11s low hornets 13s metallic silver 5s jordan 11 snakeskin jordan 10 bleached turquoise bordeaux 7s low bred 13s metallic silver 5s air jordans
double nickel 10s jordan 4 jordan 11 low georgetown jordan 4 double nickel 10s double nickel 10s low bred 11s jordan 4 laser double nickel 10s jordan 10 double nickel